Gramer Açıklamaları

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 3 names in this directory beginning with the letter a.
A few, few, very few, quite a few
A few ve few daima sayılabilen isimlerle kullanılır ve isimler daima çoğul olur. - There are a few men at the bus-stop. (Otobüs durağında birkaç -az- adam var.) - I have seen few camels so far. (Şimdiye kadar az deve gördüm.) Few ile a few arasında fark vardır. a few; cümleyi söyleyenin nazarında "birkaç, az ama yeterli"  anlamındadır. few; cümleyi söyleyenin nazarında "yok denecek kadar az" anlamındadır. - I have a few books in my bookcase. (Kitaplığımda birkaç kitap var.) (Cümleyi söyleyene göre birkaç kitap vardır ve sayısı azdır.) - I have few books in my book case. (Kitaplığımda az kitap var.) (Cümleyi söyleyene göre kitap vardır fakat yok gibidir. Yani var sayılmaz.) Very few ise ( çok az ) demektir ve sayılabilen isimlerle kullanılır. - They bought very few things. (Çok az şey satın aldılar.) - We saw very few people there. (Orada çok az insan gördük.) Very few yerine only a few da kullanılabilir. - They bought only a few things. (Çok az şey satın aldılar.) - We saw only a few people there. (Orada çok az insan gördük.) Quite a few ise "oldukça çok, epey"  anlamına gelir ve yine sayılabilen isimlerle kullanılır. - There were quite a lot of people in front of the hotel. (Otelin önünde epey insan vardı.) - I bought quite a lot of books last month. (Geçen ay oldukça çok kitap satın aldım.)

A little, very little
A little ve little daima sayılamayan isimlerle kullanılır ve sayılamayan isimler çoğul olamayacağı için her zaman tekil olur. - There is a little milk in the bottle. (Şişede biraz süt var.) - I have drunk little water this morning. (Bu sabah az su içtim.) Little ile a little arasında fark vardır. A little cümleyi söyleyene göre "biraz, az" manasındadır. Little cümleyi söyleyene göre "yok denecek kadar az" manasındadır. - I have a little money.  (Biraz param var.) (Cümleyi söyleyene göre onun az miktarda parası vardır.) - I have little money. (Az param var.) (Cümleyi söyleyene göre onun yok denecek kadar az parası vardır. Bu cümlede “var sayılmaz ama, biraz var” manası anlaşılmalıdır.) Very little ( çok az ) anlamına  gelir ve sayılamayan isimlerle kullanılır. - He drank very little milk. (O çok az süt içti.) - There is very little butter in the fridge. (Buzdolabında çok az tereyağı var.) Very little yerine, only a little da kullanılabilir. - He drank only a little milk. (O çok az süt içti.) - There is only a little butter in the fridge. (Buzdolabında çok az tereyağı var.)

A lot of; lots of; plenty of
Bu üç kelime aynı anlamda kullanılır fakat en yaygın olanı a lot of'dur. Üçü de hem sayılabilen isimlerle ve hem de sayılamayan isimlerle kullanılırlar. Sayılabilen isimlerle kullanıldıkları zaman isimler daima çoğul olur. Sayılamayan isimlerle kullanıldıkları zaman ise tekil olurlar. A lot of, lots of ve plenty of olumlu cümlelerde kullanılırlar. Fakat olumlu bir cevap beklenerek sorulan soru cümlelerinde de kullanılabilirler. EXAMPLES (ÖRNEKLER) - There are a lot of pens in my bag. (Çantanda birçok kalem var.) - There is a lot of milk in the bucket. (Kovada çok süt var.) - She wants a lot of money but her husband doesn't have any. (O çok para istiyor fakat kocasında hiç  yok.) - My mother bought a lot of apples at the market yesterday. (Annem dün pazardan bir sürü elma aldı.) - Your bag is very large. Do you have a lof of books in it?  (Çantan çok büyük. İçinde çok kitabın mı var?) - Is there a lot of sugar in your glass? (Bardağında çok şeker mi var? )